Populaire zoektermen
Kalknagel olie Kalknagel olie

Kalknagel olie

Beschrijving

Een kalknagel is te behandelen met de kalknagel olie van Jacob Hooy. Kalknagel olie is een combinatie van Tea Tree olie, Wilde marjolein olie en kruidnagel olie. Deze combinatie van oliën kan direct op de nagel worden aangebracht.

Lees meer
Informatie
SKU:
40688
Inhoud:
Vanaf 250ml.
Verpakkingseenheid:
1
Gebruiksaanwijzing:
Minimaal 1x daags de nagel opvijlen en daarna de kalknagel olie met een penseel op de nagel aanbrengen. Dit herhalen totdat de nagel weer gezond is. Bescherm de huid rondom de nagel met bijvoorbeeld goudsbloemzalf.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroor-zaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan mogelijk de vrucht-baarheid of het ongeboren kind schaden. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
Ingrediënten:
Kalknagel olie. Bevat: alpha-terpinene, eugenol, terpinolene, (R)-p-mentha-1,8-diene, alpha-pinene, beta-pinene, b-Caryophyllene, linalool, isoeugenol, terpinen-4-ol, carvacrol, gamma-terpinene, 1-methyl-4-isopropylbenzene.