Populaire zoektermen
Kajapoet olie 100 Kajapoet olie 100

Kajapoet olie 100

(Melaleuca leucadendron)

Beschrijving

Kajapoet Essentiële Olie van Jacob Hooy heeft een kruidige geur. Werkt goed in combinatie met bergamot, cipres,  jeneverbes,  limoen, lavendel, den en rozemarijn. De geuren van etherische oliën hebben invloed op de geestelijke veerkracht en brengen een prettige sfeer in huis.

Lees meer
Informatie
SKU:
40685
Inhoud:
Vanaf 250ml.
Verpakkingseenheid:
Per stuk.
Gebruiksaanwijzing:
Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad olie of massage olie. Niet onverdund gebruiken.
Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroor- zaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescher-ming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Bij contact met de ogen: voor-zichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Ingrediënten:
Kajapoet olie (Melaleuca leucadendron). Bevat: (R)-p-mentha-1,8-diene, linalool, 1,8-epoxi-para-menthane.